Istekao – 1 JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na osnovu članova 5. – 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 96/2019), Kadrovskog plana Klinike za stomatologiju Vojvodine za 2020. godinu br. 112-01-31/2020-02 od 24. 12. 2020. godine i Obaveštenja Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava br. 112-01-204/2021-02 od 22.03.2021.godine na osnovu Zaklјučka 51 broj:112-1725/2021 od 26. 02. 2021. godine, v.d. direktora Klinike za stomatologiju Vojvodine raspisuje:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 1.Raspisuje se javni oglas za prijem u radni odnos ne neodređeno vreme sa punim radnim vremenom za radno mesto:

 • Stomatološka sestra – tehničar u hirurškoj sali ( 1 izvršilac )

2. Opis poslova: asistira doktoru stomatologije u pružanju stomatoloških usluga; asistira pri dentalnim i intraoralnim snimanjima; asistira u oralno – hirurškim intervencijama u hirurkoj sali; priprema hiruršku salu za rad; priprema stomatološku ambulantu za rad; vrši dezinfekciju i sterilizaciju instrumenata i materijala za rad; vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; priprema stomatološku ordinaciju za rad; stara se o pravilnom odlaganju medicinskog otpada; obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Klinike i načelnika Službe ako je osposoblјena za obavlјanje tih poslova.

3. Uslovi:

 • srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine – smer stomatološka sestra/tehničar;
 • stručni ispit;
 • licenca i
 • najmanje šest meseci radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita.

4. Prilikom prijave na konkurs kandidati su dužni da dostave sledeća dokumenta:

 • kratku biografiju sa adresom i kontakt podacima
 • fotokopiju lične karte
 • fotokopiju licence
 • fotokopiju diplome o završenoj školi
 • fotokopiju diplome o položenom stručnom ispitu
 • fotokopiju radne knjižice ili drugog dokaza o radnom iskustvu kandidata (ugovori o radu, volonterski ugovori, potvrda poslodavca i sl.

5. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu ( radno iskustvo – prednost će imati kandidati sa dužim radnim iskustvu o radu na poslovima stomatološke sestre/tehničara u hirurškoj sali; stečeno dodatno obrazovanje ili osposoblјenost; dužina trajanja školovanja i sl.).

6. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Podacima rukuje i podatke obrađuje kadrovska služba Klinike za stomatologiju Vojvodine.

7. Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave: lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se prima; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( original ili overena fotokopija uverenja suda, ne starije od 6 meseci ) i uverenje da kandidat nije osuđivan ( original ili overena fotokopija uverenja iz policijske uprave, ne starije od 6 meseci ). Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedene dokumente u ostavlјenom roku sa njim se neće zaklјučiti ugovor o radu.

8. Rok za prijavu kandidata je 8 ( osam ) dana od dana objavlјivanja oglasa u listu „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošlјavanje.

Prijave se šalјu u zatvorenoj koverti na adresu: Klinika za stomatologiju Vojvodine, Hajduk Velјkova 12, 21000 Novi Sad, sa naznakom: „PRIJAVA NA KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS“ .

9.Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

10. Oglas objaviti na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošlјavanje, Internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije kao i na sajtu Klinike za stomatologiju Vojvodine kzsv.rs