Istekao – 2 JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na osnovu članova 5. – 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 96/2019 i 58/2020 – Aneks ), v. d. direktora Klinike za stomatologiju Vojvodine raspisuje:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

1. Raspisuje se javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme do 6 ( šest ) meseci, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom za sledeće radno mesto:

  • Radnik na održavanju higijene – spremačica ( 2 izvršioca )

2. Opis poslova: obavlja poslove održavanja higijene i sprovođenja mera sanitarno higijenskog režima; sprema i uređuje sobe i prostorije za boravak korisnika; prijavljuje sva oštećenja i kvarove na instalacijama, inventaru i opremi; prati stanje zaliha potrošnog materijala i sitnog inventara za potrebe održavanja čistoće; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Klinike i načelnika Službe ako je osposobljen za obavljanje tih poslova.

Probni rad u trajanju od 1 ( jednog ) meseca.

3. Uslovi:

  • osnovno obrazovanje

4. Prilikom prijave na konkurs kandidati su dužni da dostave sledeća dokumenta:

  • kratku biografiju sa adresom i kontakt podacima

  • fotokopiju lične karte

  • izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime);

  • fotokopiju diplome o završenoj školi

  • fotokopiju radne knjižice ili drugog dokaza o radnom iskustvu kandidata (ugovori o radu, volonterski ugovori, potvrda poslodavca i sl.)

5. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu ( radno iskustvo – prednost će imati kandidati sa dužim radnim iskustvom posebno u oblasti održavanja higijene u zdravstvenim ustanovama; stečeno dodatno obrazovanje ili osposobljenost; dužina trajanja školovanja i sl.).

6. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Podacima rukuje i podatke obrađuje kadrovska služba Klinike za stomatologiju Vojvodine.

7. Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave: lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se prima; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( original ili overena fotokopija uverenja suda, ne starije od 6 meseci ) i uverenje da kandidat nije osuđivan ( original ili overena fotokopija uverenja iz policijske uprave, ne starije od 6 meseci ). Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedene dokumente u ostavljenom roku sa njim se neće zaključiti ugovor o radu.

8. Rok za prijavu kandidata je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja oglasa u listu „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave se šalju u zatvorenoj koverti na adresu: Klinika za stomatologiju Vojvodine, Hajduk Veljkova 12, 21000 Novi Sad, sa naznakom: „PRIJAVA NA KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME“ .

9. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

10. Oglas objaviti na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje, Internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije kao i na sajtu Klinike za stomatologiju Vojvodine www.kzsv.rs