Istekao – 4 JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

На основу чланова 5. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс ), Клинике за стоматологију Војводине расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I) Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 1 ( једног ) месеца због повећаног обима посла, са пуним радним временом за следеће радно место:

  • Административни радник – благајник у Служби за правне, економско – финансијске, техничке и опште послове ( 1 извршилац ).

Опис послова: води благајну и евиденцију рада фискалне касе;
води наплату партиципације и њену дневну, месечну и годишњу евиденцију;
припрема документацију за новчане уплате и исплате; исплаћује новац; прима пошту и остале писмене отправке; прима телефонске позиве и усмерава везу по позивима; обавља и друге послове по налогу начелника службе и директора Клинике ако је оспособљен за њихово обављање.

 

II) Услови: средње образовање, знање рада на рачунару и рада са фискалним штампачем.

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

  • потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и адресом електронске поште ( преко којих ће се вршити коресподенција са кандидатима );
  • фотокопију – очитану личну карту;
  • извод из матичне књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме );
  • фотокопију дипломе о завршеној школи;
  • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( потврде, уговори и др.).

III) Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему ( претходно искуство у раду, додатно образовање или оспособљеност и сл. ). Коначну одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос, донеће в. д. директора Клинике за стоматологију Војводине.

IV) Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује их кадровска служба Клинике за стоматологију Војводине.

V) Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат je обавезан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способнПости за послове за које се прима; уверење да се против кандидата не води кривични поступак ( оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци ) и уверење да кандидат није осуђиван ( оригинал или оверена фотокопија уверења из полицијске управе, не старије од 6 месеци ). Уколико изабрани кандидат не достави наведене документе у остављеном року са њим се неће закључити уговор о раду.

VI) Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Клиника за стоматологију Војводине, Хајдук Вељкова бр. 12, 21000 Нови Сад, са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ“.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Оглас ће се објавити у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије www.zdravlje.gov.rs и на интернет страници Клинике за стоматологију Војводине www.kzsv.rs.