Delatnost Klinike

Klinika obavlja visokospecijalizovanu specijalističko – konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou stomatološke zdravstvene zaštite u okviru mreže zdravstvenih ustanova Republičkog Fonda za Zdravstveno Osiguranje. Pored toga, Klinika obavlja i obrazovno – nastavnu i naučno – istraživačku delatnost u oblasti stomatologije.

 • Popravka zuba i lečenje kanala korena kao i promena ispod vrha korena
  kako odraslih tako i dece
 • Vađenje zuba
  i ugradnja najkvalitetniji dentalnih implantata
 • Izrada zubinih proteza
  fiksnih i mobilnih protetskih nadoknada
 • Briga o desnima i svim mekim tkivima
  u usnoj duplji
 • Briga o zdravlju kako mlečnih tako i stalnih zuba u dečijem uzrastu
  u odnosu na karijes, nekariozne promene ili traume zuba pri padu deteta koji su česti u toj životnoj dobi
 • Izrada ortodontskih pomagala
  uključujući i fiksne ortodontske aparate i stimulatore kod dece sa rascepom usne
 • Sanacija zuba u opštoj anesteziji
  dece i osoba sa posebnim potrebama
 • Izrada protetskih pomagala (opturatora) kod maligneta
  maksilofacijalne regije
 • Digitalna RTG dijagnostika -
  ortopantomogram (OPT), telerendgen, retroalveolarni dentalni snimci

Zdravstvena delatnost

Klinika pruža preventivne, dijagnostičke i terapijske stomatološke usluge na sva tri nivoa zdravstvene zaštite.

Referentna smo ustanova za stomatološku zdravstvenu delatnost na teritoriji APV.

Posebno smo orijentisani ka stomatološkom zbrinjavanju dece i osoba sa posebnim potrebama, kao pacijentima kojima treba posvetiti posebnu pažnju (deca kod kojih je saradnja nemoguća, infektivni pacijenti…)

Nastavna delatnost

Klinika za stomatologiju Vojvodine je nastavna baza Medicinskog fakultet Novi Sad.

Na Klinici se obavlja nastava na osnovnim (dodiplomskim) studijama kao i poslediplomska nastavu (doktorske studije i specijalizacije)

Nastava se obavlja kako na maternjem tako i na engleskom jeziku.

 • Integrisane osnovne i diplomske akademske studije stomatologije - master
  traju 4.455 časova (4.275 aktivne nastave i 150 časova za izradu završnog rada) tokom 10 semestara teorijske i praktične nastave, samostalnog rada i prakse u  zdravstvenim ustanovama, što se vrednuje sa 300 bodova.
 • Predavanja i vežbe se održavaju na Klinici
  u amfiteatru, u specijalno prilagođenim salama za studentske vežbe kao i na samim odelenjima Klinike
 • Biblioteka Klinike
  poseduje svu neophodnu literaturu za buduće stomatologe

Naučna delatnost

Klinika se takođe bavi savremenim naučno-istraživačkim radom i kliničkim istraživanjima, organizacijom programa kontinuirane edukacije kao i učešćem u projektima na domaćem, regionalnom i međunarodnom nivou.