Mesto

Klinike u zdravstvenom sistemu

Klinika za stomatologiju Vojvodine je zdravstvena ustanova koja obavlja visokospecijalizovanu specijalističko – konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost iz stomatologije. Bavimo se tercijernom zdravstvenom zaštitom, obrazovanjem i naučnoistraživačkim radom. Mi smo takođe i nastavna baza Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Misija

Klinike za stomatologiju Vojvodine

Klinika za stomatologiju Vojvodine je zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite iz Plana mreže zdravstvenih ustanova R.S., koja pruža zdravstvene usluge iz oblasti stomatologije na sekundarnom i tercijarnom nivou, primenom savremenih dijagnostičkih i terapijskih procedura i metoda.

Klinika za stomatologiju Vojvodine, kao referentna ustanova na teritoriji Vojvodine i nastavna baza Univerziteta u Novom Sadu obavlja svoju delatnost u oblastima dijagnostike i ranog otkrivanja oboljenja usne duplje, dijagnostike, lečenja i rehabilitacije i naučnog istraživanja i obrazovanja.

U ovoj ustanovi se aktivno planiraju i sprovode preventivne aktivnosti, kao i terapijske mere sa ciljem da se poboljša nivo oralnog zdravlja stanovništva Vojvodine.

Zdravstvena delatnost Klinike se odvija u okvirima ambulantnog i stacionarnog lečenja.

Klinika teži kontinuiranom poboljšanju kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga iz oblasti stomatologije praktičnom primenom najsavremenijih naučnih i tehnoloških dostignuća, nastavnom, naučnoistraživačkom i edukativnom delatnošću, u skladu sa standardima bezbedne zdravstvene zaštite i očuvanja životne sredine.

Sve aktivnosti u Klinici su u saglasnosti sa nacionalnom zdravstvenom politikom.

Neprekidnim razvojem, unapređivanjem svoje delatnosti, poštovanjem zakona i propisa R.S. koji imaju za cilj da garantuju bezbednost svakog pacijenta i osoblja, ustanova ispunjava svoju misiju, odnosno u skladu sa vladajućim naučnim i stručnim stavovima vodi brigu o oralnom zdravlju svojih pacijenata, uz poštovanje njihovih prava i etičkih kodeksa i principa.

Ovde možete preuzeti zvaničan dokument o misiji i viziji Klinike.

Vizija

Klinike za stomatologiju Vojvodine

Postizanje i očuvanje vodeće pozicije među zdravstvenim ustanovama tercijarnog nivoa u okruženju uspostavljanjem najviših standarda u obezbeđivanju kvalitetne i bezbedne stomatološke zaštite, uz primenu najsavremenijih preventivnih, dijagnostičkih i terapijskih metoda, kao i radom u oblasti naučnog istraživanja, nastave i edukacije.

Osnovna ideja vodilja nam je multidisciplinarni pristup u lečenju i efikasan timski rad, uspeh u stručnom i naučnoistraživačkom radu.

Kroz ove delatnosti, vizija je svih zaposlenih da aktivno učestvuju u planiranju i sprovođenju stomatološke zaštite stanovništva Vojvodine, te kontinuiranoj edukaciji postojećih i novih kadrova i van teritorije pokrajine.

Ovde možete preuzeti zvaničan dokument misije i vizije Klinike.