Pravilnici i planovi

 1. Akt o radnom vremenu
 2. COVID – 19 Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije (Novo)
 3. Etički kodeks
 4. Kućni red
 5. Odluka o imenovanju lica za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem
 6. Odluka o imenovanju lica za zastitu podataka o licnosti (Novo)
 7. Plan primene mera za sprecavanje pojave i sirenja epidemije zaraznih bolesti KZSV (Novo)
 8. Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti (Novo)
 9. Poslovni kodeks
 10. Poslovnik o radu Strucnog saveta
 11. Pravilnik o bližem uredivanju postupka javnih nabavki u KZSV
 12. Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o bližem uredivanju postupka javnih nabavki u KZSV  (Novo)
 13. Pravilnik o donacijama, poklonima, legatima…
 14. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
 15. Pravilnik o bezbednosti IKT sistema
 16. Pravilnik o fizičko-tehničkoj bezbednosti, zastiti od pozara, zaštiti od elementarnih nepogoda i bezbednosti informacija
 17. Pravilnik o sitematizaciji i organizaciji poslova KZSV precišcen tekst (Novo 06.10.2022.)
 18. Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o radu
 19. Pravilnik o kancelarijskom poslovanju i arhivskoj građi
 20. Pravilnik o načinu evidentiranja, klasivikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe sa listom kategorija (Novo)
 21. Pravilnik o načinu evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata (Novo)
 22. Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva
 23. Pravilnik o poklonima zaposlenih
 24. Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
 25. Pravilnik o radnoj disciplini i ponašanju zaposlenih
 26. Pravilnik o radu
 27. Pravilnik o regulisanju etike i ličnog integriteta KZSV – Novo
 28. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova KZSV
 29. Pravilnik o sprečavanju sukoba interesa
 30. Pravilnik o unutrašnjoj kontroli kvaliteta stručnog rada
 31. Rešenje o registraciji radijacione delatnosti