Pravilnici i planovi

 1. Akt o radnom vremenu
 2. COVID – 19 Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije (Novo)
 3. Etički kodeks
 4. Kućni red
 5. Odluka o imenovanju lica za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem
 6. Odluka o imenovanju lica za zastitu podataka o licnosti (Novo)
 7. Plan primene mera za sprecavanje pojave i sirenja epidemije zaraznih bolesti KZSV (Novo)
 8. Poslovni kodeks
 9. Poslovnik o radu Strucnog saveta
 10. Pravilnik o bližem uredivanju postupka javnih nabavki u KZSV
 11. Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o bližem uredivanju postupka javnih nabavki u KZSV  (Novo)
 12. Pravilnik o donacijama, poklonima, legatima…
 13. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
 14. Pravilnik o bezbednosti IKT sistema
 15. Pravilnik o fizičko-tehničkoj bezbednosti, zastiti od pozara, zaštiti od elementarnih nepogoda i bezbednosti informacija
 16. Pravilnik o sitematizaciji i organizaciji poslova KZSV precišcen tekst (Novo 06.10.2022.)
 17. Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o radu
 18. Pravilnik o kancelarijskom poslovanju i arhivskoj građi
 19. Pravilnik o načinu evidentiranja, klasivikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe sa listom kategorija (Novo)
 20. Pravilnik o načinu evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata (Novo)
 21. Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva
 22. Pravilnik o poklonima zaposlenih
 23. Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
 24. Pravilnik o radnoj disciplini i ponašanju zaposlenih
 25. Pravilnik o radu
 26. Pravilnik o regulisanju etike i ličnog integriteta KZSV – Novo
 27. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova KZSV
 28. Pravilnik o sprečavanju sukoba interesa
 29. Pravilnik o unutrašnjoj kontroli kvaliteta stručnog rada
 30. Rešenje o registraciji radijacione delatnosti

Procedure

 1. Procedura davanja intramuskularne injekcije
 2. Procedura dekontaminacije, pranja i čišćenja medicinske opreme i instrumenata za sterilizaciju
 3. Procedura dezinfekcije gotovih nadoknada, medufaza, privremenih nadoknada i materijala
 4. Procedura dezinfekcije otisaka i materijala prilikom transporta iz ordinacije u zubnu tehniku
 5. Procedura endotrahelane intubacije
 6. Procedura higijene ruku
 7. Procedura hirurškog pranja ruku
 8. Procedura mehaničke ventilacije
 9. Procedura o internoj komunikaciji zdravstvenih službi u okviru Klinike
 10. Procedura održavanja higijene prostorija, dezinfekcije i sterilizacije kritičnih površina
 11. Procedura pakovanja materijala za sterilizaciju
 12. Procedura plasiranja intravenske kanile
 13. Procedura postupanja sa bolnickim vešom
 14. Procedura postupanja sa medicinskim otpadom
 15. Procedura postupanja sa pacijentima koje je potrebno hospitalizovati
 16. Procedura postupanja sa sterilisanim materijalom
 17. Procedura premedikacije pacijenata
 18. Procedura previjanja hirurške rane
 19. Procedura prijema i skladištenja lekova i medicinskih sredstava
 20. Procedura prijema pacijenata u operacioni blok na intervencije u lokalnoj anesteziji
 21. Procedura pripreme aparata za anesteziju
 22. Procedura pripreme i provere seta za reanimaciju
 23. Procedura rada u operacionim salama
 24. Procedura sprovodenja sterilizacije instrumenata, sanitetskog i hirurškog materijala
 25. Procedura terapije anafilaktickog šoka
 26. Procedura trijaže i prijema pacijenata u ambulanti Službe oralne hirurgije sa operacionim blokom i stacionarom
 27. Procedura ulaska u operacionu salu
 28. Procedura vodenja evidencije o sterilizaciji
 29. Procedura za adekvatnu pripremu i rukovanje materijalima koji se koriste u zubnoj tehnici
 30. Procedura za bezbedan i efikasan sistem nabavke lekova i medicinskih sredstava
 31. Procedura za bezbedno rukovanje opremom
 32. Procedura za čuvanje medicinske dokumentacije
 33. Procedura za čuvanje podataka
 34. Procedura za hitan prijem pacijenata
 35. Procedura za intraoralni metod radiografisanja – nagrizni snimak
 36. Procedura za izradu i upravljanje procedurom
 37. Procedura za komunikaciju s pacijentom i njegovom porodicom
 38. Procedura za komunikaciju sa pacijentom
 39. Procedura za kontrolu zračenja
 40. Procedura za korišćenje i bezbedno rukovanje sterilizatorima
 41. Procedura za ortopantomogram
 42. Procedura za povlačenje lekova i medicinskih sredstava iz prometa
 43. Procedura za pracenje kvaliteta rada i bezbednosti pacijenata
 44. Procedura za prijem bolesnika u operacioni blok na intervencije u opštoj anesteziji
 45. Procedura za prijem i trijazu pacijenata
 46. Procedura za prijem i trijažu pacijenata sa posebnim potrebama
 47. Procedura za prijem i trijažu pacijenata
 48. Procedura za prijem pacijenata na RTG pregled
 49. Procedura za prikupljanje, obradu i prijavljivanje neželjene reakcije na lek
 50. Procedura za procenu stanja opreme i uskladjenosti s potrebama službe
 51. Procedura za procenu stanja opreme i uskladjenosti sa potrebama organizacione jedinice zubna tehnika
 52. Procedura za rad sa informacionim sistemom
 53. Procedura za radiografiju zuba intraoralnu
 54. Procedura za redovno praćenje i evaluaciju pravilnog sprovođenja higijene ruku
 55. Procedura za rukovanje lekovima i mediciskim sredstvima sa isteklim rokom trajanja
 56. Procedura za rukovanje lekovima koji sadrže opojne droge
 57. Procedura za slučaj odbijanja stomatološkog tretmana
 58. Procedura za telerendgen
 59. Procedura za trebovanje, izdavanje, skladištenje i upotrebu infuzionih rasrvora i koncentrovanih elktrolita
 60. Procedura za upotrebu licne zaštitne opreme zdravstvenih radnika
 61. Procedura za upravljanje neželjenim dogadajem
 62. Procedura za upućivanje pacijenata u drugu zdravstvenu ustanovu
 63. Procedura za vođenje medicinske dokumentacije
 64. Procedura za zakazivanje pacijenata za stomatološku sanaciju u opštoj anesteziji
 65. Procedura za zakazivanje pacijenata