Правилници и планови

 1. Акт о радном времену
 2. Етички кодекс
 3. Кућни ред
 4. Одлука о именовању лица за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем
 5. Одлука о именовању лица за заштиту података о личности
 6. План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразних болести КЗСВ (ново)
 7. План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности (ново)
 8. Пословни кодекс
 9. Пословник о раду Стручног савета
 10. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у КЗСВ
 11. Правилник о измени и допуни Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки у КЗСВ (Ново)
 12. Правилник о донацијама, поклонима, легатима…
 13. Правилник о безбедности и здрављу на раду
 14. Правилник о безбедности ИКТ система
 15. Правилник о физичко-техничкој безбедности, застити од позара, заштити од елементарних непогода и безбедности информација
 16. Правилник о организацији и систематизацији послова КЗСВ – пречишћен текст
 17. Правилник о XI измени Правилника о организацији и систематизацији послова КЗСВ  (Ново 24.10.2023.)
 18. Правилник о изменама и допунама правилника о раду
 19. Правилник о канцеларијском пословању и архивској грађи
 20. Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе са листом категорија (Ново)
 21. Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената (Ново)
 22. Правилник о организацији буџетског рачуноводства
 23. Правилник о поклонима запослених
 24. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
 25. Правилник о радној дисциплини и понашању запослених
 26. Правилник о раду
 27. Правилник о регулисању етике и личног интегритета КЗСВ – Ново
 28. Правилник о организацији и систематизацији послова
 29. Правилник о спречавању сукоба интереса
 30. Правилник о унутрашњој контроли квалитета стручног рада
 31. Решење о регистрацији радијационе делатности
 32. ЦОВИД-19 – План примене мера за спречавање појаве и ширење епидемије (ново)