Правилници и планови

 1. Акт о радном времену
 2. Етички кодекс
 3. Кућни ред
 4. Одлука о именовању лица за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем
 5. Одлука о именовању лица за заштиту података о личности
 6. План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразних болести КЗСВ (ново)
 7. Пословни кодекс
 8. Пословник о раду Стручног савета
 9. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у КЗСВ
 10. Правилник о измени и допуни Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки у КЗСВ (Ново)
 11. Правилник о донацијама, поклонима, легатима…
 12. Правилник о безбедности и здрављу на раду
 13. Правилник о безбедности ИКТ система
 14. Правилник о физичко-техничкој безбедности, застити од позара, заштити од елементарних непогода и безбедности информација
 15. Правилник о организацији и систематизацији послова КЗСВ – пречишћен текст (Ново 06.10.2022.)
 16. Правилник о изменама и допунама правилника о раду
 17. Правилник о канцеларијском пословању и архивској грађи
 18. Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе са листом категорија (Ново)
 19. Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената (Ново)
 20. Правилник о организацији буџетског рачуноводства
 21. Правилник о поклонима запослених
 22. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
 23. Правилник о радној дисциплини и понашању запослених
 24. Правилник о раду
 25. Правилник о регулисању етике и личног интегритета КЗСВ – Ново
 26. Правилник о организацији и систематизацији послова
 27. Правилник о спречавању сукоба интереса
 28. Правилник о унутрашњој контроли квалитета стручног рада
 29. Решење о регистрацији радијационе делатности
 30. ЦОВИД-19 – План примене мера за спречавање појаве и ширење епидемије (ново)

Процедуре

 1. Процедура давања интрамускуларне ињекције
 2. Процедура деконтаминације, прања и чишћења медицинске опреме и инструмената за стерилизацију
 3. Процедура дезинфекције готових надокнада, медуфаза, привремених надокнада и материјала
 4. Процедура дезинфекције отисака и материјала приликом транспорта из ординације у зубну технику
 5. Процедура ендотрахелане интубације
 6. Процедура хигијене руку
 7. Процедура хируршког прања руку
 8. Процедура механичке вентилације
 9. Процедура о интерној комуникацији здравствених служби у оквиру Клинике
 10. Процедура одржавања хигијене просторија, дезинфекције и стерилизације критичних површина
 11. Процедура паковања материјала за стерилизацију
 12. Процедура пласирања интравенске каниле
 13. Процедура поступања са болницким вешом
 14. Процедура поступања са медицинским отпадом
 15. Процедура поступања са пацијентима које је потребно хоспитализовати
 16. Процедура поступања са стерилисаним материјалом
 17. Процедура премедикације пацијената
 18. Процедура превијања хируршке ране
 19. Процедура пријема и складиштења лекова и медицинских средстава
 20. Процедура пријема пацијената у операциони блок на интервенције у локалној анестезији
 21. Процедура припреме апарата за анестезију
 22. Процедура припреме и провере сета за реанимацију
 23. Процедура рада у операционим салама
 24. Процедура спроводења стерилизације инструмената, санитетског и хируршког материјала
 25. Процедура терапије анафилактицког шока
 26. Процедура тријаже и пријема пацијената у амбуланти Службе оралне хирургије са операционим блоком и стационаром
 27. Процедура уласка у операциону салу
 28. Процедура водења евиденције о стерилизацији
 29. Процедура за адекватну припрему и руковање материјалима који се користе у зубној техници
 30. Процедура за безбедан и ефикасан систем набавке лекова и медицинских средстава
 31. Процедура за безбедно руковање опремом
 32. Процедура за чување медицинске документације
 33. Процедура за чување података
 34. Процедура за хитан пријем пацијената
 35. Процедура за интраорални метод радиографисања – нагризни снимак
 36. Процедура за израду и управљање процедуром
 37. Процедура за комуникацију с пацијентом и његовом породицом
 38. Процедура за комуникацију са пацијентом
 39. Процедура за контролу зрачења
 40. Процедура за коришћење и безбедно руковање стерилизаторима
 41. Процедура за ортопантомограм
 42. Процедура за повлачење лекова и медицинских средстава из промета
 43. Процедура за працење квалитета рада и безбедности пацијената
 44. Процедура за пријем болесника у операциони блок на интервенције у општој анестезији
 45. Процедура за пријем и тријазу пацијената
 46. Процедура за пријем и тријажу пацијената са посебним потребама
 47. Процедура за пријем и тријажу пацијената
 48. Процедура за пријем пацијената на РТГ преглед
 49. Процедура за прикупљање, обраду и пријављивање нежељене реакције на лек
 50. Процедура за процену стања опреме и ускладјености с потребама службе
 51. Процедура за процену стања опреме и ускладјености са потребама организационе јединице зубна техника
 52. Процедура за рад са информационим системом
 53. Процедура за радиографију зуба интраоралну
 54. Процедура за редовно праћење и евалуацију правилног спровођења хигијене руку
 55. Процедура за руковање лековима и медициским средствима са истеклим роком трајања
 56. Процедура за руковање лековима који садрже опојне дроге
 57. Процедура за случај одбијања стоматолошког третмана
 58. Процедура за телерендген
 59. Процедура за требовање, издавање, складиштење и употребу инфузионих расрвора и концентрованих елктролита
 60. Процедура за употребу лицне заштитне опреме здравствених радника
 61. Процедура за управљање нежељеним догадајем
 62. Процедура за упућивање пацијената у другу здравствену установу
 63. Процедура за вођење медицинске документације
 64. Процедура за заказивање пацијената за стоматолошку санацију у општој анестезији
 65. Процедура за заказивање пацијената