Истекао – 5 JAВНИ OГЛAС ЗA ПРИJEM У РAДНИ OДНOС

На основу чланова 5. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс ), в. д. директора Клинике за стоматологију Војводине доноси:

 

О  Д  Л  У  К  У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

I) Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 1 ( једног ) месеца због повећаног обима посла, са пуним радним временом за следеће радно место:

  • ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ у Служби за заједничке стоматолошке послове Клинике за стоматологију Војводине ( 1 извршилац ).

Опис послова: у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова Клинике за стоматологију Војводине 01-84/1-2018 од 28. 02. 2018. године.

II) Услови ( стручна спрема/образовање ):

            Високо образовање:

  • на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005 године;
  • на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године.

            Додатна знања / испити / радно искуство: стручни испит; лиценца надлежне коморе здравствених радника; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

III ) Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

  • потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и адресом електронске поште ( преко којих ће се вршити коресподенција са кандидатима );
  • очитану личну карту;
  • извод из матичне књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме );
  • фотокопију дипломе о завршеној школи односно факултету;
  • фотокопију лиценце надлежне коморе медицинских радника;
  • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( потврде, уговори и др.).

IV) Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему ( претходно искуство у раду, додатно образовање или оспособљеност и сл. ).

            Коначну одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос, донеће в. д. директора Клинике за стоматологију Војводине.

V) Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује их кадровска служба Клинике за стоматологију Војводине.

VI) Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат je обавезан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима; уверење да се против кандидата не води кривични поступак ( оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци ) и уверење да кандидат није осуђиван ( оригинал или оверена фотокопија уверења из полицијске управе, не старије од 6 месеци ). Уколико изабрани кандидат не достави наведене документе у остављеном року са њим се неће закључити уговор о раду.

VII) Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Клиника за стоматологију Војводине, Хајдук Вељкова бр. 12, 21000 Нови Сад, са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ“.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

            Оглас ће се објавити у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије www.zdravlje.gov.rs и на интернет страници Клинике за стоматологију Војводине www.kzsv.rs.