Entries by stevaadmin

Истекао – 7 JAВНИ OГЛAС ЗA ПРИJEM У РAДНИ OДНOС

На основу чланова 5. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019), Кадровског плана Клинике за стоматологију Војводине за 2022. годину бр. 112-01-64/2022-02 од 02. 06. 2022. године, в.д. директора Клинике за стоматологију Војводине доноси: ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ […]

Истекао – 6 JAВНИ OГЛAС ЗA ПРИJEM У РAДНИ OДНOС

На основу чланова 5. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс ), в.д. директора Клинике за стоматологију Војводине доноси: О Д Л У К У О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС […]

Истекао – 5 JAВНИ OГЛAС ЗA ПРИJEM У РAДНИ OДНOС

На основу чланова 5. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс ), в. д. директора Клинике за стоматологију Војводине доноси:   О  Д  Л  У  К  У О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИЈЕМ У […]

Истекао – 4 JAВНИ OГЛAС ЗA ПРИJEM У РAДНИ OДНOС

На основу чланова 5. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс ), Клинике за стоматологију Војводине расписује: ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС I) Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос […]

Истекао – 3 JAВНИ OГЛAС ЗA ПРИJEM У РAДНИ OДНOС

На основу чланова 5. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс ), в. д. директора Клинике за стоматологију Војводине расписује: ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС 1. Расписује се јавни оглас за пријем […]

Истекао – 2 JAВНИ OГЛAС ЗA ПРИJEM У РAДНИ OДНOС

На основу чланова 5. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс ), в. д. директора Клинике за стоматологију Војводине расписује: ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС 1. Расписује се јавни оглас за пријем […]

Истекао – 1 JAВНИ OГЛAС ЗA ПРИJEM У РAДНИ OДНOС

Нa oснoву члaнoвa 5. – 9. Пoсeбнoг кoлeктивнoг угoвoрa зa здрaвствeнe устaнoвe чиjи je oснивaч Рeпубликa Србиja, aутoнoмнa пoкрajинa и jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe („Сл. глaсник РС“, бр. 96/2019), Кaдрoвскoг плaнa Клиникe зa стoмaтoлoгиjу Вojвoдинe зa 2020. гoдину бр. 112-01-31/2020-02 oд 24. 12. 2020. гoдинe и Oбaвeштeњa Кoмисиje зa дaвaњe сaглaснoсти зa нoвo зaпoшљaвaњe и дoдaтнo […]