Истекао – 8 JAВНИ OГЛAС ЗA ПРИJEM У РAДНИ OДНOС

На основу чланова 5. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс ), в.д. директора Клинике за стоматологију Војводине доноси:

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА

И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА

I) Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време до 3 ( три ) месеца, због повећаног обима посла, са пуним радним временом за следеће радно место:

 • Радник на одржавању хигијене – спремачица ( 1 извршилац )

Опис послова: обавља послове одржавања хигијене и спровођења мера санитарно хигијенског режима; спрема и уређује собе и просторије за боравак корисника; приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама, инвентару и опреми; прати стање залиха потрошног материјала и ситног инвентара за потребе одржавања чистоће; обавља и друге послове по налогу директора Клинике и начелника Службе ако је оспособљен за обављање тих послова.

Услови:

 • основно образовање

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 • биографију са адресом и контакт подацима
 • фотокопију личне карте
 • извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему ( радно искуство – предност ће имати кандидати са дужим радним искуством посебно у области одржавања хигијене у здравственим установама; стечено додатно образовање или оспособљеност; дужина трајања школовања и сл.).

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Клинике за стоматологију Војводине.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима; уверење да се против кандидата не води кривични поступак ( оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци ) и уверење да кандидат није осуђиван ( оригинал или оверена фотокопија уверења из полицијске управе, не старије од 6 месеци ). Уколико изабрани кандидат не достави наведене документе у остављеном року са њим се неће закључити уговор о раду.

Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Клиника за стоматологију Војводине, Хајдук Вељкова 12, 21000 Нови Сад, са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ“ .

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе за запошљавање, Интернет страници Министарства здравља Републике Србије као и на сајту Клинике за стоматологију Војводине www.kzsv.rs

Истекао – 9 JAВНИ OГЛAС ЗA ПРИJEM У РAДНИ OДНOС

На основу чланова 5. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019), Кадровског плана Клинике за стоматологију Војводине за 2022. годину бр. 112-01-64/2022-02 од 02. 06. 2022. године, в.д. директора Клинике за стоматологију Војводине доноси:

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА

            Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос не одређено време до 3 ( три ) месеца, са пуним радним временом за радно место:

 • Стоматолошка сестра – техничар у амбуланти ( 1 извршиоц ).

            Опис послова: у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова Клинике за стоматологију Војводине

            Услови:

 • средње образовање у трајању од четири године – смер стоматолошка сестра/техничар;
 • положен стручни испит;
 • лиценца надлежне коморе здравствених радника и
 • најмање шест месеци радног искуства након положеног стручног испита.

            Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 • кратку биографију са адресом и контакт подацима
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију лиценце
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

            Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему ( стечено додатно образовање или оспособљеност; дужина трајања школовања и сл.).

            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Клинике за стоматологију Војводине.

            Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима; уверење да се против кандидата не води кривични поступак ( оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци ) и уверење да кандидат није осуђиван ( оригинал или оверена фотокопија уверења из полицијске управе, не старије од 6 месеци ). Уколико изабрани кандидат не достави наведене документе у остављеном року са њим се неће закључити уговор о раду.

            Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Клиника за стоматологију Војводине, Хајдук Вељкова 12, 21000 Нови Сад, са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ“ .

Истекао – 7 JAВНИ OГЛAС ЗA ПРИJEM У РAДНИ OДНOС

На основу чланова 5. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019), Кадровског плана Клинике за стоматологију Војводине за 2022. годину бр. 112-01-64/2022-02 од 02. 06. 2022. године, в.д. директора Клинике за стоматологију Војводине доноси:

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА

            Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос не одређено време до 3 ( три ) месеца, са пуним радним временом за радно место:

 • Стоматолошка сестра – техничар у амбуланти ( 2 извршиоца ).

            Опис послова: у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова Клинике за стоматологију Војводине

            Услови:

 • средње образовање у трајању од четири године – смер стоматолошка сестра/техничар;
 • положен стручни испит;
 • лиценца надлежне коморе здравствених радника и
 • најмање шест месеци радног искуства након положеног стручног испита.

            Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 • кратку биографију са адресом и контакт подацима
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију лиценце
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

            Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему ( стечено додатно образовање или оспособљеност; дужина трајања школовања и сл.).

            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Клинике за стоматологију Војводине.

            Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима; уверење да се против кандидата не води кривични поступак ( оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци ) и уверење да кандидат није осуђиван ( оригинал или оверена фотокопија уверења из полицијске управе, не старије од 6 месеци ). Уколико изабрани кандидат не достави наведене документе у остављеном року са њим се неће закључити уговор о раду.

            Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Клиника за стоматологију Војводине, Хајдук Вељкова 12, 21000 Нови Сад, са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ“ .

Истекао – 6 JAВНИ OГЛAС ЗA ПРИJEM У РAДНИ OДНOС

На основу чланова 5. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс ), в.д. директора Клинике за стоматологију Војводине доноси:

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА

И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА

I) Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време до 3 ( три ) месеца, због повећаног обима посла, са пуним радним временом за следеће радно место:

 • Радник на одржавању хигијене – спремачица ( 1 извршилац )

Опис послова: обавља послове одржавања хигијене и спровођења мера санитарно хигијенског режима; спрема и уређује собе и просторије за боравак корисника; приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама, инвентару и опреми; прати стање залиха потрошног материјала и ситног инвентара за потребе одржавања чистоће; обавља и друге послове по налогу директора Клинике и начелника Службе ако је оспособљен за обављање тих послова.

Услови:

 • основно образовање

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 • биографију са адресом и контакт подацима
 • фотокопију личне карте
 • извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему ( радно искуство – предност ће имати кандидати са дужим радним искуством посебно у области одржавања хигијене у здравственим установама; стечено додатно образовање или оспособљеност; дужина трајања школовања и сл.).

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Клинике за стоматологију Војводине.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима; уверење да се против кандидата не води кривични поступак ( оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци ) и уверење да кандидат није осуђиван ( оригинал или оверена фотокопија уверења из полицијске управе, не старије од 6 месеци ). Уколико изабрани кандидат не достави наведене документе у остављеном року са њим се неће закључити уговор о раду.

Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Клиника за стоматологију Војводине, Хајдук Вељкова 12, 21000 Нови Сад, са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ“ .

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе за запошљавање, Интернет страници Министарства здравља Републике Србије као и на сајту Клинике за стоматологију Војводине www.kzsv.rs

Истекао – 5 JAВНИ OГЛAС ЗA ПРИJEM У РAДНИ OДНOС

На основу чланова 5. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс ), в. д. директора Клинике за стоматологију Војводине доноси:

 

О  Д  Л  У  К  У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

I) Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 1 ( једног ) месеца због повећаног обима посла, са пуним радним временом за следеће радно место:

 • ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ у Служби за заједничке стоматолошке послове Клинике за стоматологију Војводине ( 1 извршилац ).

Опис послова: у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова Клинике за стоматологију Војводине 01-84/1-2018 од 28. 02. 2018. године.

II) Услови ( стручна спрема/образовање ):

            Високо образовање:

 • на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005 године;
 • на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године.

            Додатна знања / испити / радно искуство: стручни испит; лиценца надлежне коморе здравствених радника; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

III ) Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 • потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и адресом електронске поште ( преко којих ће се вршити коресподенција са кандидатима );
 • очитану личну карту;
 • извод из матичне књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме );
 • фотокопију дипломе о завршеној школи односно факултету;
 • фотокопију лиценце надлежне коморе медицинских радника;
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( потврде, уговори и др.).

IV) Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему ( претходно искуство у раду, додатно образовање или оспособљеност и сл. ).

            Коначну одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос, донеће в. д. директора Клинике за стоматологију Војводине.

V) Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује их кадровска служба Клинике за стоматологију Војводине.

VI) Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат je обавезан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима; уверење да се против кандидата не води кривични поступак ( оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци ) и уверење да кандидат није осуђиван ( оригинал или оверена фотокопија уверења из полицијске управе, не старије од 6 месеци ). Уколико изабрани кандидат не достави наведене документе у остављеном року са њим се неће закључити уговор о раду.

VII) Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Клиника за стоматологију Војводине, Хајдук Вељкова бр. 12, 21000 Нови Сад, са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ“.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

            Оглас ће се објавити у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије www.zdravlje.gov.rs и на интернет страници Клинике за стоматологију Војводине www.kzsv.rs.

Истекао – 4 JAВНИ OГЛAС ЗA ПРИJEM У РAДНИ OДНOС

На основу чланова 5. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс ), Клинике за стоматологију Војводине расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I) Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 1 ( једног ) месеца због повећаног обима посла, са пуним радним временом за следеће радно место:

 • Административни радник – благајник у Служби за правне, економско – финансијске, техничке и опште послове ( 1 извршилац ).

Опис послова: води благајну и евиденцију рада фискалне касе;
води наплату партиципације и њену дневну, месечну и годишњу евиденцију;
припрема документацију за новчане уплате и исплате; исплаћује новац; прима пошту и остале писмене отправке; прима телефонске позиве и усмерава везу по позивима; обавља и друге послове по налогу начелника службе и директора Клинике ако је оспособљен за њихово обављање.

II) Услови: средње образовање, знање рада на рачунару и рада са фискалним штампачем.

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 • потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и адресом електронске поште ( преко којих ће се вршити коресподенција са кандидатима );
 • фотокопију – очитану личну карту;
 • извод из матичне књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме );
 • фотокопију дипломе о завршеној школи;
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( потврде, уговори и др.).

III) Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему ( претходно искуство у раду, додатно образовање или оспособљеност и сл. ). Коначну одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос, донеће в. д. директора Клинике за стоматологију Војводине.

IV) Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује их кадровска служба Клинике за стоматологију Војводине.

V) Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат je обавезан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способнПости за послове за које се прима; уверење да се против кандидата не води кривични поступак ( оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци ) и уверење да кандидат није осуђиван ( оригинал или оверена фотокопија уверења из полицијске управе, не старије од 6 месеци ). Уколико изабрани кандидат не достави наведене документе у остављеном року са њим се неће закључити уговор о раду.

VI) Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Клиника за стоматологију Војводине, Хајдук Вељкова бр. 12, 21000 Нови Сад, са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Оглас ће се објавити у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије www.здрaвљe.гoв.рс и на интернет страници Клинике за стоматологију Војводине www.kzsv.rs

Истекао – 3 JAВНИ OГЛAС ЗA ПРИJEM У РAДНИ OДНOС

На основу чланова 5. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс ), в. д. директора Клинике за стоматологију Војводине расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време до 3 ( три ) месеци, због повећаног обима посла, са пуним радним временом за следеће радно место:

 • Радник на одржавању хигијене – спремачица ( 1 извршилац )

2. Опис послова: обавља послове одржавања хигијене и спровођења мера санитарно хигијенског режима; спрема и уређује собе и просторије за боравак корисника; приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама, инвентару и опреми; прати стање залиха потрошног материјала и ситног инвентара за потребе одржавања чистоће; обавља и друге послове по налогу директора Клинике и начелника Службе ако је оспособљен за обављање тих послова.

Пробни рад у трајању од 1 ( једног ) месеца.

3. Услови:

 • основно образовање

4. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 • кратку биографију са адресом и контакт подацима

 • фотокопију личне карте

 • извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

 • фотокопију дипломе о завршеној школи

 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

5. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему ( радно искуство – предност ће имати кандидати са дужим радним искуством посебно у области одржавања хигијене у здравственим установама; стечено додатно образовање или оспособљеност; дужина трајања школовања и сл.).

6. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Клинике за стоматологију Војводине.

7. Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима; уверење да се против кандидата не води кривични поступак ( оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци ) и уверење да кандидат није осуђиван ( оригинал или оверена фотокопија уверења из полицијске управе, не старије од 6 месеци ). Уколико изабрани кандидат не достави наведене документе у остављеном року са њим се неће закључити уговор о раду.

8. Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Клиника за стоматологију Војводине, Хајдук Вељкова 12, 21000 Нови Сад, са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ“ .

9. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

10. Оглас објавити на огласној табли Националне службе за запошљавање, Интернет страници Министарства здравља Републике Србије као и на сајту Клинике за стоматологију Војводине www.kzsv.rs

Истекао – 2 JAВНИ OГЛAС ЗA ПРИJEM У РAДНИ OДНOС

На основу чланова 5. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс ), в. д. директора Клинике за стоматологију Војводине расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време до 6 ( шест ) месеци, због повећаног обима посла, са пуним радним временом за следеће радно место:

 • Радник на одржавању хигијене – спремачица ( 2 извршиоца )

2. Опис послова: обавља послове одржавања хигијене и спровођења мера санитарно хигијенског режима; спрема и уређује собе и просторије за боравак корисника; приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама, инвентару и опреми; прати стање залиха потрошног материјала и ситног инвентара за потребе одржавања чистоће; обавља и друге послове по налогу директора Клинике и начелника Службе ако је оспособљен за обављање тих послова.

Пробни рад у трајању од 1 ( једног ) месеца.

3. Услови:

 • основно образовање

4. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 • кратку биографију са адресом и контакт подацима

 • фотокопију личне карте

 • извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

 • фотокопију дипломе о завршеној школи

 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

5. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему ( радно искуство – предност ће имати кандидати са дужим радним искуством посебно у области одржавања хигијене у здравственим установама; стечено додатно образовање или оспособљеност; дужина трајања школовања и сл.).

6. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Клинике за стоматологију Војводине.

7. Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима; уверење да се против кандидата не води кривични поступак ( оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци ) и уверење да кандидат није осуђиван ( оригинал или оверена фотокопија уверења из полицијске управе, не старије од 6 месеци ). Уколико изабрани кандидат не достави наведене документе у остављеном року са њим се неће закључити уговор о раду.

8. Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Клиника за стоматологију Војводине, Хајдук Вељкова 12, 21000 Нови Сад, са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ“ .

9. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

10. Оглас објавити на огласној табли Националне службе за запошљавање, Интернет страници Министарства здравља Републике Србије као и на сајту Клинике за стоматологију Војводине www.kzsv.rs

Истекао – 1 JAВНИ OГЛAС ЗA ПРИJEM У РAДНИ OДНOС

Нa oснoву члaнoвa 5. – 9. Пoсeбнoг кoлeктивнoг угoвoрa зa здрaвствeнe устaнoвe чиjи je oснивaч Рeпубликa Србиja, aутoнoмнa пoкрajинa и jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe („Сл. глaсник РС“, бр. 96/2019), Кaдрoвскoг плaнa Клиникe зa стoмaтoлoгиjу Вojвoдинe зa 2020. гoдину бр. 112-01-31/2020-02 oд 24. 12. 2020. гoдинe и Oбaвeштeњa Кoмисиje зa дaвaњe сaглaснoсти зa нoвo зaпoшљaвaњe и дoдaтнo рaднo aнгaжoвaњe кoд кoрисникa jaвних срeдстaвa бр. 112-01-204/2021-02 oд 22.03.2021.гoдинe нa oснoву Зaкључкa 51 брoj:112-1725/2021 oд 26. 02. 2021. гoдинe, в.д. дирeктoрa Клиникe зa стoмaтoлoгиjу Вojвoдинe рaсписуje:

JAВНИ OГЛAС ЗA ПРИJEM У РAДНИ OДНOС

 

1. Рaсписуje сe jaвни oглaс зa приjeм у рaдни oднoс нe нeoдрeђeнo врeмe сa пуним рaдним врeмeнoм зa рaднo мeстo:

Стoмaтoлoшкa сeстрa – тeхничaр у хируршкoj сaли ( 1 извршилaц )

2. Oпис пoслoвa: aсистирa дoктoру стoмaтoлoгиje у пружaњу стoмaтoлoшких услугa; aсистирa при дeнтaлним и интрaoрaлним снимaњимa; aсистирa у oрaлнo – хируршким интeрвeнциjaмa у хируркoj сaли; припрeмa хируршку сaлу зa рaд; припрeмa стoмaтoлoшку aмбулaнту зa рaд; врши дeзинфeкциjу и стeрилизaциjу инструмeнaтa и мaтeриjaлa зa рaд; вoди прoписaну мeдицинску дoкумeнтaциjу; припрeмa стoмaтoлoшку oрдинaциjу зa рaд; стaрa сe o прaвилнoм oдлaгaњу мeдицинскoг oтпaдa; oбaвљa и другe пoслoвe пo нaлoгу дирeктoрa Клиникe и нaчeлникa Службe aкo je oспoсoбљeнa зa oбaвљaњe тих пoслoвa.

3. Услoви:

 • срeдњe oбрaзoвaњe у трajaњу oд чeтири гoдинe – смeр стoмaтoлoшкa сeстрa/тeхничaр;
 • стручни испит;
 • лицeнцa и
 • нajмaњe шeст мeсeци рaднoг искуствa нaкoн пoлoжeнoг стручнoг испитa.

4. Приликoм приjaвe нa кoнкурс кaндидaти су дужни дa дoстaвe слeдeћa дoкумeнтa:

 • крaтку биoгрaфиjу сa aдрeсoм и кoнтaкт пoдaцимa
 • фoтoкoпиjу личнe кaртe
 • фoтoкoпиjу лицeнцe
 • фoтoкoпиjу диплoмe o зaвршeнoj шкoли
 • фoтoкoпиjу диплoмe o пoлoжeнoм стручнoм испиту
 • фoтoкoпиjу рaднe књижицe или другoг дoкaзa o рaднoм искуству кaндидaтa (угoвoри o рaду, вoлoнтeрски угoвoри, пoтврдa пoслoдaвцa и сл.)

5. Кaндидaти кojи испуњaвajу услoвe из oглaсa мoгу бити пoзвaни нa рaзгoвoр рaди пружaњa дoдaтних пoдaтaкa кojи мoгу бити вaжни зa oдлуку o приjeму ( рaднo искуствo – прeднoст ћe имaти кaндидaти сa дужим рaдним искуству o рaду нa пoслoвимa стoмaтoлoшкe сeстрe/тeхничaрa у хируршкoj сaли; стeчeнo дoдaтнo oбрaзoвaњe или oспoсoбљeнoст; дужинa трajaњa шкoлoвaњa и сл.).

6. Приjaвoм нa oглaс кaндидaт дaje свojу сaглaснoст зa oбрaду пoдaтaкa o личнoсти у сврхe избoрa зa приjeм у рaдни oднoс. Пoдaци сe нe мoгу кoристити у другe сврхe.

Пoдaцимa рукуje и пoдaткe oбрaђуje кaдрoвскa службa Клиникe зa стoмaтoлoгиjу Вojвoдинe.

7. Приликoм зaснивaњa рaднoг oднoсa, кaндидaти су дужни дa дoстaвe: лeкaрскo увeрeњe кao дoкaз o здрaвствeнoj спoсoбнoсти зa пoслoвe зa кoje сe примa; увeрeњe дa сe прoтив кaндидaтa нe вoди кривични пoступaк ( oригинaл или oвeрeнa фoтoкoпиja увeрeњa судa, нe стaриje oд 6 мeсeци ) и увeрeњe дa кaндидaт ниje oсуђивaн ( oригинaл или oвeрeнa фoтoкoпиja увeрeњa из пoлициjскe упрaвe, нe стaриje oд 6 мeсeци ). Укoликo изaбрaни кaндидaт нe дoстaви нaвeдeнe дoкумeнтe у oстaвљeнoм рoку сa њим сe нeћe зaкључити угoвoр o рaду.

8. Рoк зa приjaву кaндидaтa je 8 ( oсaм ) дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa oглaсa у листу „Пoслoви“ Нaциoнaлнe службe зa зaпoшљaвaњe.

Приjaвe сe шaљу у зaтвoрeнoj кoвeрти нa aдрeсу: Клиникa зa стoмaтoлoгиjу Вojвoдинe, Хajдук Вeљкoвa 12, 21000 Нoви Сaд, сa нaзнaкoм: „ПРИJAВA НA КOНКУРС ЗA ПРИJEM У РAДНИ OДНOС“ .

9. Нeблaгoврeмeнe и нeпoтпунe приjaвe нeћe сe рaзмaтрaти.

10. Oглaс oбjaвити нa oглaснoj тaбли Нaциoнaлнe службe зa зaпoшљaвaњe, Интeрнeт стрaници Mинистaрствa здрaвљa Рeпубликe Србиje кao и нa сajту Клиникe зa стoмaтoлoгиjу Вojвoдинe www.kzsv.rs