Istekao – 8 JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

На основу чланова 5. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс ), в.д. директора Клинике за стоматологију Војводине доноси:

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА

И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА

I) Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време до 3 ( три ) месеца, због повећаног обима посла, са пуним радним временом за следеће радно место:

 • Радник на одржавању хигијене – спремачица ( 1 извршилац )

Опис послова: обавља послове одржавања хигијене и спровођења мера санитарно хигијенског режима; спрема и уређује собе и просторије за боравак корисника; приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама, инвентару и опреми; прати стање залиха потрошног материјала и ситног инвентара за потребе одржавања чистоће; обавља и друге послове по налогу директора Клинике и начелника Службе ако је оспособљен за обављање тих послова.

Услови:

 • основно образовање

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 • биографију са адресом и контакт подацима
 • фотокопију личне карте
 • извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему ( радно искуство – предност ће имати кандидати са дужим радним искуством посебно у области одржавања хигијене у здравственим установама; стечено додатно образовање или оспособљеност; дужина трајања школовања и сл.).

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Клинике за стоматологију Војводине.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима; уверење да се против кандидата не води кривични поступак ( оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци ) и уверење да кандидат није осуђиван ( оригинал или оверена фотокопија уверења из полицијске управе, не старије од 6 месеци ). Уколико изабрани кандидат не достави наведене документе у остављеном року са њим се неће закључити уговор о раду.

Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Клиника за стоматологију Војводине, Хајдук Вељкова 12, 21000 Нови Сад, са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ“ .

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе за запошљавање, Интернет страници Министарства здравља Републике Србије као и на сајту Клинике за стоматологију Војводине www.kzsv.rs

Istekao – 9 JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

На основу чланова 5. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019), Кадровског плана Клинике за стоматологију Војводине за 2022. годину бр. 112-01-64/2022-02 од 02. 06. 2022. године, в.д. директора Клинике за стоматологију Војводине доноси:

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА

            Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос не одређено време до 3 ( три ) месеца, са пуним радним временом за радно место:

 • Стоматолошка сестра – техничар у амбуланти ( 2 извршиоц ).

            Опис послова: у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова Клинике за стоматологију Војводине

            Услови:

 • средње образовање у трајању од четири године – смер стоматолошка сестра/техничар;
 • положен стручни испит;
 • лиценца надлежне коморе здравствених радника и
 • најмање шест месеци радног искуства након положеног стручног испита.

            Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 • кратку биографију са адресом и контакт подацима
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију лиценце
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

            Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему ( стечено додатно образовање или оспособљеност; дужина трајања школовања и сл.).

            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Клинике за стоматологију Војводине.

            Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима; уверење да се против кандидата не води кривични поступак ( оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци ) и уверење да кандидат није осуђиван ( оригинал или оверена фотокопија уверења из полицијске управе, не старије од 6 месеци ). Уколико изабрани кандидат не достави наведене документе у остављеном року са њим се неће закључити уговор о раду.

            Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Клиника за стоматологију Војводине, Хајдук Вељкова 12, 21000 Нови Сад, са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ“ .

Istekao – 7 JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

На основу чланова 5. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019), Кадровског плана Клинике за стоматологију Војводине за 2022. годину бр. 112-01-64/2022-02 од 02. 06. 2022. године, в.д. директора Клинике за стоматологију Војводине доноси:

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА

            Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос не одређено време до 3 ( три ) месеца, са пуним радним временом за радно место:

 • Стоматолошка сестра – техничар у амбуланти ( 2 извршиоца ).

            Опис послова: у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова Клинике за стоматологију Војводине

            Услови:

 • средње образовање у трајању од четири године – смер стоматолошка сестра/техничар;
 • положен стручни испит;
 • лиценца надлежне коморе здравствених радника и
 • најмање шест месеци радног искуства након положеног стручног испита.

            Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 • кратку биографију са адресом и контакт подацима
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију лиценце
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

            Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему ( стечено додатно образовање или оспособљеност; дужина трајања школовања и сл.).

            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Клинике за стоматологију Војводине.

            Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима; уверење да се против кандидата не води кривични поступак ( оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци ) и уверење да кандидат није осуђиван ( оригинал или оверена фотокопија уверења из полицијске управе, не старије од 6 месеци ). Уколико изабрани кандидат не достави наведене документе у остављеном року са њим се неће закључити уговор о раду.

            Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Клиника за стоматологију Војводине, Хајдук Вељкова 12, 21000 Нови Сад, са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ“ .

Istekao – 6 JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

На основу чланова 5. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс ), в.д. директора Клинике за стоматологију Војводине доноси:

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА

И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА

I) Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време до 3 ( три ) месеца, због повећаног обима посла, са пуним радним временом за следеће радно место:

 • Радник на одржавању хигијене – спремачица ( 1 извршилац )

Опис послова: обавља послове одржавања хигијене и спровођења мера санитарно хигијенског режима; спрема и уређује собе и просторије за боравак корисника; приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама, инвентару и опреми; прати стање залиха потрошног материјала и ситног инвентара за потребе одржавања чистоће; обавља и друге послове по налогу директора Клинике и начелника Службе ако је оспособљен за обављање тих послова.

Услови:

 • основно образовање

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 • биографију са адресом и контакт подацима
 • фотокопију личне карте
 • извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему ( радно искуство – предност ће имати кандидати са дужим радним искуством посебно у области одржавања хигијене у здравственим установама; стечено додатно образовање или оспособљеност; дужина трајања школовања и сл.).

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Клинике за стоматологију Војводине.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима; уверење да се против кандидата не води кривични поступак ( оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци ) и уверење да кандидат није осуђиван ( оригинал или оверена фотокопија уверења из полицијске управе, не старије од 6 месеци ). Уколико изабрани кандидат не достави наведене документе у остављеном року са њим се неће закључити уговор о раду.

Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Клиника за стоматологију Војводине, Хајдук Вељкова 12, 21000 Нови Сад, са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ“ .

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе за запошљавање, Интернет страници Министарства здравља Републике Србије као и на сајту Клинике за стоматологију Војводине www.kzsv.rs

Istekao – 5 JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

На основу чланова 5. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс ), в. д. директора Клинике за стоматологију Војводине доноси:

 

О  Д  Л  У  К  У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

&nbsp

 

I) Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 1 ( једног ) месеца због повећаног обима посла, са пуним радним временом за следеће радно место:

 • ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ у Служби за заједничке стоматолошке послове Клинике за стоматологију Војводине ( 1 извршилац ).

Опис послова: у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова Клинике за стоматологију Војводине 01-84/1-2018 од 28. 02. 2018. године.

II) Услови ( стручна спрема/образовање ):

            Високо образовање:

 • на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005 године;
 • на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године.

            Додатна знања / испити / радно искуство: стручни испит; лиценца надлежне коморе здравствених радника; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

III ) Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 • потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и адресом електронске поште ( преко којих ће се вршити коресподенција са кандидатима );
 • очитану личну карту;
 • извод из матичне књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме );
 • фотокопију дипломе о завршеној школи односно факултету;
 • фотокопију лиценце надлежне коморе медицинских радника;
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( потврде, уговори и др.).

IV) Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему ( претходно искуство у раду, додатно образовање или оспособљеност и сл. ).

            Коначну одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос, донеће в. д. директора Клинике за стоматологију Војводине.

 

V) Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује их кадровска служба Клинике за стоматологију Војводине.

VI) Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат je обавезан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима; уверење да се против кандидата не води кривични поступак ( оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци ) и уверење да кандидат није осуђиван ( оригинал или оверена фотокопија уверења из полицијске управе, не старије од 6 месеци ). Уколико изабрани кандидат не достави наведене документе у остављеном року са њим се неће закључити уговор о раду.

VII) Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Клиника за стоматологију Војводине, Хајдук Вељкова бр. 12, 21000 Нови Сад, са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ“.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

            Оглас ће се објавити у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије www.zdravlje.gov.rs и на интернет страници Клинике за стоматологију Војводине www.kzsv.rs.

Istekao – 4 JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

На основу чланова 5. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс ), Клинике за стоматологију Војводине расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I) Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 1 ( једног ) месеца због повећаног обима посла, са пуним радним временом за следеће радно место:

 • Административни радник – благајник у Служби за правне, економско – финансијске, техничке и опште послове ( 1 извршилац ).

Опис послова: води благајну и евиденцију рада фискалне касе;
води наплату партиципације и њену дневну, месечну и годишњу евиденцију;
припрема документацију за новчане уплате и исплате; исплаћује новац; прима пошту и остале писмене отправке; прима телефонске позиве и усмерава везу по позивима; обавља и друге послове по налогу начелника службе и директора Клинике ако је оспособљен за њихово обављање.

 

II) Услови: средње образовање, знање рада на рачунару и рада са фискалним штампачем.

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 • потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и адресом електронске поште ( преко којих ће се вршити коресподенција са кандидатима );
 • фотокопију – очитану личну карту;
 • извод из матичне књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме );
 • фотокопију дипломе о завршеној школи;
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( потврде, уговори и др.).

III) Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему ( претходно искуство у раду, додатно образовање или оспособљеност и сл. ). Коначну одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос, донеће в. д. директора Клинике за стоматологију Војводине.

IV) Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује их кадровска служба Клинике за стоматологију Војводине.

V) Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат je обавезан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способнПости за послове за које се прима; уверење да се против кандидата не води кривични поступак ( оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци ) и уверење да кандидат није осуђиван ( оригинал или оверена фотокопија уверења из полицијске управе, не старије од 6 месеци ). Уколико изабрани кандидат не достави наведене документе у остављеном року са њим се неће закључити уговор о раду.

VI) Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Клиника за стоматологију Војводине, Хајдук Вељкова бр. 12, 21000 Нови Сад, са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ“.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Оглас ће се објавити у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије www.zdravlje.gov.rs и на интернет страници Клинике за стоматологију Војводине www.kzsv.rs.

Istekao – 3 JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na osnovu članova 5. – 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 96/2019 i 58/2020 – Aneks ), v. d. direktora Klinike za stomatologiju Vojvodine raspisuje:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

1. Raspisuje se javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme do 3 ( tri ) meseci, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom za sledeće radno mesto:

 • Radnik na održavanju higijene – spremačica ( 1 izvršilac )

2. Opis poslova: obavlja poslove održavanja higijene i sprovođenja mera sanitarno higijenskog režima; sprema i uređuje sobe i prostorije za boravak korisnika; prijavljuje sva oštećenja i kvarove na instalacijama, inventaru i opremi; prati stanje zaliha potrošnog materijala i sitnog inventara za potrebe održavanja čistoće; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Klinike i načelnika Službe ako je osposobljen za obavljanje tih poslova.

Probni rad u trajanju od 1 ( jednog ) meseca.

3. Uslovi:

 • osnovno obrazovanje

4. Prilikom prijave na konkurs kandidati su dužni da dostave sledeća dokumenta:

 • kratku biografiju sa adresom i kontakt podacima

 • fotokopiju lične karte

 • izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime);

 • fotokopiju diplome o završenoj školi

 • fotokopiju radne knjižice ili drugog dokaza o radnom iskustvu kandidata (ugovori o radu, volonterski ugovori, potvrda poslodavca i sl.)

5. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu ( radno iskustvo – prednost će imati kandidati sa dužim radnim iskustvom posebno u oblasti održavanja higijene u zdravstvenim ustanovama; stečeno dodatno obrazovanje ili osposobljenost; dužina trajanja školovanja i sl.).

6. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Podacima rukuje i podatke obrađuje kadrovska služba Klinike za stomatologiju Vojvodine.

7. Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave: lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se prima; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( original ili overena fotokopija uverenja suda, ne starije od 6 meseci ) i uverenje da kandidat nije osuđivan ( original ili overena fotokopija uverenja iz policijske uprave, ne starije od 6 meseci ). Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedene dokumente u ostavljenom roku sa njim se neće zaključiti ugovor o radu.

8. Rok za prijavu kandidata je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja oglasa u listu „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave se šalju u zatvorenoj koverti na adresu: Klinika za stomatologiju Vojvodine, Hajduk Veljkova 12, 21000 Novi Sad, sa naznakom: „PRIJAVA NA KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME“ .

9. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

10. Oglas objaviti na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje, Internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije kao i na sajtu Klinike za stomatologiju Vojvodine www.kzsv.rs

Istekao – 2 JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na osnovu članova 5. – 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 96/2019 i 58/2020 – Aneks ), v. d. direktora Klinike za stomatologiju Vojvodine raspisuje:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

1. Raspisuje se javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme do 6 ( šest ) meseci, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom za sledeće radno mesto:

 • Radnik na održavanju higijene – spremačica ( 2 izvršioca )

2. Opis poslova: obavlja poslove održavanja higijene i sprovođenja mera sanitarno higijenskog režima; sprema i uređuje sobe i prostorije za boravak korisnika; prijavljuje sva oštećenja i kvarove na instalacijama, inventaru i opremi; prati stanje zaliha potrošnog materijala i sitnog inventara za potrebe održavanja čistoće; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Klinike i načelnika Službe ako je osposobljen za obavljanje tih poslova.

Probni rad u trajanju od 1 ( jednog ) meseca.

3. Uslovi:

 • osnovno obrazovanje

4. Prilikom prijave na konkurs kandidati su dužni da dostave sledeća dokumenta:

 • kratku biografiju sa adresom i kontakt podacima

 • fotokopiju lične karte

 • izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime);

 • fotokopiju diplome o završenoj školi

 • fotokopiju radne knjižice ili drugog dokaza o radnom iskustvu kandidata (ugovori o radu, volonterski ugovori, potvrda poslodavca i sl.)

5. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu ( radno iskustvo – prednost će imati kandidati sa dužim radnim iskustvom posebno u oblasti održavanja higijene u zdravstvenim ustanovama; stečeno dodatno obrazovanje ili osposobljenost; dužina trajanja školovanja i sl.).

6. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Podacima rukuje i podatke obrađuje kadrovska služba Klinike za stomatologiju Vojvodine.

7. Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave: lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se prima; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( original ili overena fotokopija uverenja suda, ne starije od 6 meseci ) i uverenje da kandidat nije osuđivan ( original ili overena fotokopija uverenja iz policijske uprave, ne starije od 6 meseci ). Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedene dokumente u ostavljenom roku sa njim se neće zaključiti ugovor o radu.

8. Rok za prijavu kandidata je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja oglasa u listu „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave se šalju u zatvorenoj koverti na adresu: Klinika za stomatologiju Vojvodine, Hajduk Veljkova 12, 21000 Novi Sad, sa naznakom: „PRIJAVA NA KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME“ .

9. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

10. Oglas objaviti na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje, Internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije kao i na sajtu Klinike za stomatologiju Vojvodine www.kzsv.rs

Istekao – 1 JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na osnovu članova 5. – 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 96/2019), Kadrovskog plana Klinike za stomatologiju Vojvodine za 2020. godinu br. 112-01-31/2020-02 od 24. 12. 2020. godine i Obaveštenja Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava br. 112-01-204/2021-02 od 22.03.2021.godine na osnovu Zaklјučka 51 broj:112-1725/2021 od 26. 02. 2021. godine, v.d. direktora Klinike za stomatologiju Vojvodine raspisuje:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 1.Raspisuje se javni oglas za prijem u radni odnos ne neodređeno vreme sa punim radnim vremenom za radno mesto:

 • Stomatološka sestra – tehničar u hirurškoj sali ( 1 izvršilac )

2. Opis poslova: asistira doktoru stomatologije u pružanju stomatoloških usluga; asistira pri dentalnim i intraoralnim snimanjima; asistira u oralno – hirurškim intervencijama u hirurkoj sali; priprema hiruršku salu za rad; priprema stomatološku ambulantu za rad; vrši dezinfekciju i sterilizaciju instrumenata i materijala za rad; vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; priprema stomatološku ordinaciju za rad; stara se o pravilnom odlaganju medicinskog otpada; obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Klinike i načelnika Službe ako je osposoblјena za obavlјanje tih poslova.

3. Uslovi:

 • srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine – smer stomatološka sestra/tehničar;
 • stručni ispit;
 • licenca i
 • najmanje šest meseci radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita.

4. Prilikom prijave na konkurs kandidati su dužni da dostave sledeća dokumenta:

 • kratku biografiju sa adresom i kontakt podacima
 • fotokopiju lične karte
 • fotokopiju licence
 • fotokopiju diplome o završenoj školi
 • fotokopiju diplome o položenom stručnom ispitu
 • fotokopiju radne knjižice ili drugog dokaza o radnom iskustvu kandidata (ugovori o radu, volonterski ugovori, potvrda poslodavca i sl.

5. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu ( radno iskustvo – prednost će imati kandidati sa dužim radnim iskustvu o radu na poslovima stomatološke sestre/tehničara u hirurškoj sali; stečeno dodatno obrazovanje ili osposoblјenost; dužina trajanja školovanja i sl.).

6. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Podacima rukuje i podatke obrađuje kadrovska služba Klinike za stomatologiju Vojvodine.

7. Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave: lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se prima; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( original ili overena fotokopija uverenja suda, ne starije od 6 meseci ) i uverenje da kandidat nije osuđivan ( original ili overena fotokopija uverenja iz policijske uprave, ne starije od 6 meseci ). Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedene dokumente u ostavlјenom roku sa njim se neće zaklјučiti ugovor o radu.

8. Rok za prijavu kandidata je 8 ( osam ) dana od dana objavlјivanja oglasa u listu „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošlјavanje.

Prijave se šalјu u zatvorenoj koverti na adresu: Klinika za stomatologiju Vojvodine, Hajduk Velјkova 12, 21000 Novi Sad, sa naznakom: „PRIJAVA NA KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS“ .

9.Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

10. Oglas objaviti na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošlјavanje, Internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije kao i na sajtu Klinike za stomatologiju Vojvodine kzsv.rs